ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

Podium

ข้อเท็จจริง

10 ปีระบบข้าราชการไทย

Light Bulb

GOVERNMENT INNOVATION
LAB นวัตกรรมภาครัฐ

People In Church

Citizen Portal บริการ
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การปฏิรูปภาครัฐ 

(Government Transformation)

หากเปรียบ “ระบบราชการ” เป็นองค์กร คงจะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพราะมีพนักงานหลายล้านคน และใช้งบประมาณกว่าปีละ 1.1 ล้านล้านบาทหรือกว่า 5 % ของ GDP ThailandFuture จึงมีภารกิจสำคัญในการปฏิรูปภาครัฐเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาวไทย และพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต