top of page

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

Podium

ข้อเท็จจริง

10 ปีระบบข้าราชการไทย

Light Bulb

GOVERNMENT INNOVATION
LAB นวัตกรรมภาครัฐ

People In Church

Citizen Portal บริการ
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การปฏิรูปภาครัฐ 

(Government Transformation)

หากเปรียบ “ระบบราชการ” เป็นองค์กร คงจะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพราะมีพนักงานหลายล้านคน และใช้งบประมาณกว่าปีละ 1.1 ล้านล้านบาทหรือกว่า 5 % ของ GDP ThailandFuture จึงมีภารกิจสำคัญในการปฏิรูปภาครัฐเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาวไทย และพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต 

bottom of page