top of page
ภาพหน้าจอ 2564-07-01 เวลา 13.10.55.png

ThailandFuture
An evidence-based policy platform and
a catalyst for rebuilding a brighter ThailandFuture

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้มีการเปลี่ยนผ่านสู่ ThailandFuture (สถาบันอนาคตไทยศึกษา) ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อสานต่อความสำเร็จในฐานะสถาบันคลังสมองที่มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์อนาคตไทย ดําเนินการศึกษาวิจัย ให้คําปรึกษา และติดตามแนวโน้มอนาคตที่มีนัยสําคัญกับประเทศไทย ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนอนาคตของประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2555 

 

ท่ามกลางความท้าทายเบื้องหน้าและอุปสรรคเก่าเบื้องหลัง ทำให้นโยบายสาธารณะต้องปลดล็อกขั้นตอนการคิดและทำนโยบาย โดยเชื่อมต่อผู้ออกนโยบาย เข้ากับผู้รับนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่ของการทำนโยบาย เพื่อการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะยุคใหม่ที่

  • Total Involvement เข้าใจและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

  • Featuring ผสานความร่วมมือและความเป็นเจ้าของร่วมกันจากทุกภาคส่วน

  • Forward Looking มองการณ์ไกลถึงอนาคต

  • Data-driven ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน

  • Non-Partisan เป็นอิสระทางความคิดและการลงมือทำ

  • Action-Based เน้นการนำไปปฏิบัติจริง
     

... TFF DNA ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงตัวตนของ ThailandFuture

ภารกิจสามเสาหลัก

การพัฒนาทุนมนุษย์

ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ๆ บนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อนำไปสู่การวัดประสิทธิภาพของมาตรการ และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบโจทย์ความท้าทายแห่งอนาคตและบริบทของประเทศไทย

การสร้างสังคมเสมอภาค

ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเสมอภาคเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรแก่ประชาชนชาวไทยได้อย่างเป็นธรรม 

การปฏิรูปภาครัฐ

เพื่อสร้างความคล่องตัวในการทํางาน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาวไทย และพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต

Action Agendas

การดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ยกระดับการออกมาตรการและนโยบายให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล (evidence-based) เน้นการนำไปปฏิบัติจริง และนำเสนอทางเลือกนโยบายในรูปแบบของ Future Policy Playbook ที่เข้าใจง่าย ตระหนักถึงข้อจำกัด และนำไปปฏิบัติต่อได้ทันที

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณะ ในการกำหนดมาตรการ ขับเคลื่อน และประเมินผลการดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนา ให้เกิดความรวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การจัดห้องทดลองเชิงนโยบายแห่งอนาคต 
ร่วมออกแบบต้นแบบนโยบายและกลไกการนำไปปฏิบัติจริง กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสาธารณะ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก รวมทั้งค้นหาแนวทางการประเมินผลนโยบาย เพื่อนำ feedback กลับมาพัฒนาต้นแบบนโยบายให้เกิดความรวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Icons made by Flaticon

พันธมิตรผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

undp-logo-5682674D5C-seeklogo.com.png
สอวช_logo.png
สภาพัฒน์_logo.png
nida_logo.png
FBA_logo.jpg
CMDF Logo [พื้นหลังใส].png
cea_logo.png
cropped-cu-logo.png
CMMU_logo.png
futuretales_lab.jpg
nia_logo.png
กพร_logo.png
KU_SubLogo.png
KMUTT_CI_Semi_Logo-normal-full-265x300.p
LOGO_STO_02.png
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-_-โลโก้.png
sgs_logo.png
tdri_logo.jpg
bottom of page