top of page
ภาพหน้าจอ 2564-07-01 เวลา 13.10.55.png

ThailandFuture
An evidence-based policy platform and
a catalyst for rebuilding a brighter ThailandFuture

เพื่อ “วันพรุ่งนี้” ของสังคมไทยที่ดีกว่าเมื่อวาน
เพื่อ “อนาคตไทย” ที่พวกเราทุกคนสร้างร่วมกันได้

 

ThailandFuture จึงมุ่งเป็นแพลตฟอร์มนโยบายแห่งอนาคตและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย

  • ผลักดันให้เกิดกระบวนการออกแบบ ทดลอง และแปรนโยบายสู่การปฏิบัติจริง บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน (evidence-based) และความใส่ใจผู้รับนโยบาย (user-centric)

  • เป็นแม่แรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและกลุ่มที่สามารถให้ความช่วยเหลือนั้นได้ เพื่อจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับการพัฒนาประเทศ 

ภารกิจสามเสาหลัก

การพัฒนาทุนมนุษย์

พัฒนาทุนมนุษย์บนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อส่งเสริมการทดลองพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ๆ การวัดประสิทธิภาพของมาตรการหรือนโยบาย และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ตอบโจทย์ความท้าทายแห่งอนาคตและบริบทของประเทศไทย

การสร้างสังคมเสมอภาค

ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเสมอภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรให้แก่ประชาชนชาวไทยได้อย่างเป็นธรรม

การปฏิรูปภาครัฐ

ปฏิรูปภาครัฐเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาวไทย และพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต 

Action Agendas

การดำเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ยกระดับการออกมาตรการและนโยบายให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล (evidence-based) เน้นการนำไปปฏิบัติจริง และนำเสนอทางเลือกนโยบายในรูปแบบของ Future Policy Playbook ที่เข้าใจง่าย ตระหนักถึงข้อจำกัด และนำไปปฏิบัติต่อได้ทันที

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณะ ในการกำหนดมาตรการ ขับเคลื่อน และประเมินผลการดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนา ให้เกิดความรวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การจัดห้องทดลองเชิงนโยบายแห่งอนาคต 
ร่วมออกแบบต้นแบบนโยบายและกลไกการนำไปปฏิบัติจริง กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสาธารณะ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก รวมทั้งค้นหาแนวทางการประเมินผลนโยบาย เพื่อนำ feedback กลับมาพัฒนาต้นแบบนโยบายให้เกิดความรวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Icons made by Flaticon

พันธมิตรผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

undp-logo-5682674D5C-seeklogo.com.png
cea_logo.png
cropped-cu-logo.png
CMMU_logo.png
nia_logo.png
LOGO_STO_02.png
กพร_logo.png
KU_SubLogo.png
KMUTT_CI_Semi_Logo-normal-full-265x300.p
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-_-โลโก้.png
sgs_logo.png
tdri_logo.jpg
FBA_logo.jpg
สอวช_logo.png
สภาพัฒน์_logo.png
nida_logo.png
futuretales_lab.jpg
bottom of page