เกี่ยวกับเรา

ThailandFuture เป็น Social Enterprise ที่มีหน้าที่เป็นตัวเร่งและตัวรวม (Catalyst & Aggregator) ทรัพยากร ข้อมูล และผู้พิทักษ์อนาคตไทย ทุกเพศทุกวัย จากทุกสาขาอาชีพ ทุกขั้วความคิด ทุกแยกมุมบนโลกนี้ ให้เข้ามาใกล้ชิดกันจนเกิดเป็น broad-based movement ผ่านการ 
“ร่วมคิด-ร่วมทำ” นโยบายในรูปแบบใหม่เพื่ออนาคตไทยที่สดใสกว่า 

  • ผลักดันให้เกิดกระบวนการออกแบบ ทดลอง และแปรนโยบายสู่การปฏิบัติจริง บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน (evidence-based) และความใส่ใจผู้รับนโยบาย (user-centric)

  • เป็นแม่แรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและกลุ่มที่สามารถให้ความช่วยเหลือนั้นได้ เพื่อจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับการพัฒนาประเทศ 

ทีมงาน

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (ณัฐ)
Executive Chairman
Policy Strategist ผู้รัก practical creativity และเชื่อในศักยภาพของคน

ธราธร รัตนนฤมิตศร (โจ๊ก)
Future Policy Director
Policy Advisor, Futurist และ Econometrician ผู้ชอบแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม และความเห็นอกเห็นใจกัน

ภาพหน้าจอ 2564-04-03 เวลา 22.53.40.png

ประกาย ธีระวัฒนากุล (ใหม่)
Future Policy Director
นักเศรษฐศาสตร์ทาสแมว ผู้หลงใหลในธรรมชาติและศาสตร์การใช้ชีวิตแบบตะวันออก สนใจในการค้นหาจุดร่วมระหว่างตรรกะและความเป็นมนุษย์

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกคิด)
Managing Director
นักเศรษฐศาสตร์บิ๊กดาต้าและ Tech Entrepreneur ผู้เชื่อในการขับเคลื่อนอนาคตไทยด้วยหลักฐานเชิงข้อมูลและความร่วมมือระหว่างคนต่างวัยต่างหน่วยงานต่างหน้าที่ แต่อนาคตเดียวกัน

กานต์กมล สินเจริญ (ก้าว)
Senior Project Manager & 
Future  Policy Associate

นักรัฐศาสตร์ผู้หมกมุ่นครุ่นคิดหากลไกที่จะช่วย empower ให้ทุกปัจเจก องค์กร และภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

อภิวรรณ ดวงภุมเมศ (น้ำผึ้ง)
Project Manager & 
Future Policy Associate

Human-centered Statistician, Data-driven Design Thinker และ Innovative Problem Solver ผู้ชื่นชอบค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ผ่านการทำความเข้าใจผู้คนและข้อมูล

อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม (อาร์ท)
Future Policy Associate
Macroeconomist ผู้ที่อยากพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคตไทยให้เป็นอย่างฝัน ด้วยการทำความเข้าใจปัญหาในระดับจุลภาคผสมผสานการประยุกต์ใช้เครื่องมือและศาสตร์แห่งข้อมูล

ณิชาพรรณ อัศวสุรนาท (ออน)
Future Policy Associate
นักนโยบาย ที่ปรารถนาให้การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจเป็นวัฒนธรรมในกระบวนการนโยบาย

ชลธิศ ยังวิวัฒน์ (ปาล์ม)
Future Policy Analyst
Economist by training และ Data Consultant ผู้เชื่อมั่นว่านโยบายสาธารณะยุคใหม่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและวัดผลได้จริง

ไท วัฒนา (ไท)
Future Policy Analyst
นักเขียน นักวิเคราะห์นโยบาย และ Data Scientist ผู้มีความสนใจผลักดัน Data-driven Policy เพื่อนโยบายที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

ณฐนภ ศรัทธาธรรม (มาร์ค)
Future Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีความลุ่มหลงสนใจในศาสตร์แห่งการมองอนาคต หนุ่มน้อยนักฝันผู้ถวิลหาสังคมที่ดีกว่า และเชื่อมั่นในทุกความเป็นไปได้

กัลยมน จันทรพัฒน์ (ออม) 
Future Policy Analyst
นักวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นเชิงสร้างสรรค์และปฎิบัติได้จริง