top of page

โครงการวิจัยเชิงนโยบาย

การพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
ดำเนินการวิจัยและให้คำปรึกษาเชิงนโยบาย โดยคำนึงถึงแนวโน้มในอนาคต (Foresight) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Design Thinking) สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือทิศทางการขับเคลื่อนประเทศในประเด็นด้านทุนมนุษย์ เช่น
 • โครงการวิเคราะห์ภาพอนาคตระบบสาธารณสุขของประเทศไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

 • กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาภาพอนาคตแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประเทศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

 • โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 • โครงการการคาดการณ์อนาคตเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 5 พ.ศ. 2566-2570 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2580 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

 • การจัดกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะสร้างความเข้มแข็ง พ.ศ. 2566 - 2570 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 "การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้โลกแห่งความผันผวน: VUCA World" (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ข้อเสนอแนะของโครงการดังกล่าว ถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งได้รับการขับเคลื่อนสู่แผนระดับกระทรวง

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-06-02 เวลา 14.04.21.png
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

เปิดพื้นที่ในการร่วมออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำความเข้าใจบริบทของปัญหาอย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดนโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาด้านทุนมนุษย์ของพื้นที่อย่างเท่าทันสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตัวอย่างโครงการ เช่น

 • โครงการจัดทำข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข Policy Innovation Lab of Public Health (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

 • โครงการสะกิดพฤติกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัย Nudge Bootcamp for Road Safety (innowhale และ Nudge Thailand)

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับผลการถอดบทเรียนจากการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเชิงนโยบายกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการต่อยอดและขยายผลในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียง 

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-06-02 เวลา 14.09.16.png
การพัฒนายุทธศาสตร์ แผน และระบบนิเวศเชิงนโยบาย
ด้วยสถานการณ์และปัญหาความท้าทายที่หลากหลาย การออกแบบนโยบายและขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมที่เสมอภาคแบบเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ หนึ่งในแนวคิดและวิธีการกำหนดนโยบายด้วยแนวทางใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมคือแนวคิดห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) และการคาดการณ์อนาคต (Foresight) เพื่อสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์และแผนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และความท้าทายของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างโครงการ ได้แก่
 • โครงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลาย (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • Strategic Foresight กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ก้าวไกลทั้งองค์กร (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • Strategic Foresight กับการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ (สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 • Board Visioning Workshop เพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565-2567 (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ​​)
 • ตลาดทุนของทุกคน Capital Market of ALL (กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)
 • โครงการจัดทําสมุดปกขาว : กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)
หน่วยงานในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เกิดการต่อยอดจากผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นำไปสู่การพัฒนามาตรการ โครงสร้างพื้นฐาน องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-06-02 เวลา 14.37.55.png
การประเมินและถอดบทเรียนเพื่อขยายผลโมเดลแก้จน
ความยากจนนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ThailandFuture จึงทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตรวจประเมิน และถอดบทเรียนโมเดลแก้จนเพื่อการขยายผล จากโมเดลที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงการ อาทิ
 • โครงการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง)
 • โครงการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน (สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง)
 • โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ การขยายผลรางวัลเลิศรัฐ (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.)

โครงการเหล่านี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเกิดความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ทั้งยังเกิดการถอดบทเรียนและขยายผล "โมเดลแก้จน" ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดต่อไป
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-06-02 เวลา 14.42.24.png
การเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
องค์ประกอบสําคัญของการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คือการบริการภาครัฐ ThailandFuture จึงดำเนินการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมของการให้บริการภาครัฐ และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการออกแบบ และพัฒนาการให้บริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องในการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างโครงการ เช่น
 • โครงการการคาดการณ์สภาพแวดล้อมการให้บริการภาครัฐรายด้าน เพื่อกำหนดนโยบายและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
 • การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Doing Business Surveys (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
แพลตฟอร์มนโยบายเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี โดยรวมพลังปัญญาจากคนทุกภาคส่วน ผสานกับความสร้างสรรค์ ThailandFuture จึงเปิดพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ เช่น ระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐ (Citizen Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้ Data Analytics และ AI เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับสิทธิที่พึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตัวอย่างโครงการ ได้แก่
 • ที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ​ พ.ศ. 2564 และ 2565 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
 • MY BETTER COUNTRY HACKATHON (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-06-02 เวลา 14.47.06.png
การพัฒนาเครื่องมือด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการลดความเสียหาย ป้องกัน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจากสถานการณ์ COVID-19 ThailandFuture ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Actionable Intelligence Policy (AIP) ในการพัฒนา Dashboard เพื่อให้เกิดการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตัดสินใจออกมาตรการ และบริหารสถานการณ์เชิงพื้นที่ และมีการนำร่องใช้จริงใน 5 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ชลบุรี และภูเก็ต โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติจริง ThailandFuture จึงดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดและพัฒนาสมรรถนะการทำงานเพื่อส่วนรวมและประชาชน โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ขยายกระบวนการทางความคิดและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ให้พร้อมนำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
Screenshot 2023-06-14 103153.png
Screenshot 2023-06-14 103206.png
Clubhouse Series : ThailandFuture Forum 2021 
ท่ามกลางความท้าทายเดิม และคลื่นการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตที่ถูกเร่งให้มาเร็วขึ้น ThailandFuture ชวนผู้ทรงคุณวุฒิพูดคุยถึงภูมิทัศน์ใหม่อนาคตไทยและหนทางสู่อนาคตเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง งานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชน โดยมีผู้ฟังทาง Clubhouse มากกว่า 3,000 คน
Screenshot 2023-06-14 104204.png
Clubhouse Series : แก้วิกฤตโควิดด้วยข้อมูล
COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขแล้ว ยังก่อให้เกิดแผลเป็นทางด้านเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำอีกด้วย ThailandFuture ชวนผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานใกล้ชิดกับข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำมาพูดคุยถึงการทำงานด้านข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ใน 3 ระลอกที่ผ่านมา งานเสวนาชุดนี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงกระเพื่อม สู่การจัดงานเสวนา Lessons from the Crisis ถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Thailand Policy Lab สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
Screenshot 2023-06-14 103622.png
Clubhouse Series : Lessons from Crisis
ในช่วงเวลา 2 ปีที่ COVID-19 เข้ามาทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตในวิถีใหม่ การแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิมไม่ได้ผลอีกต่อไป ฉะนั้น การถอดบทเรียนและการรับฟังทุกฝ่ายในสังคมเพื่อหาทางออกและฟื้นฟูประเทศไทยร่วมกันจึงสำคัญ ThailandFuture ได้ชวนผู้เชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์หลายองค์กรมาแชร์มุมมอง ต่อยอดความคิดเห็น และมองอนาคตร่วมกันใน 5 วาระหลักดังนี้
Screenshot 2023-06-14 103652.png
ตารางรวมทุกโครงการ (2564) 
Screenshot 2023-06-14 105111.png
Screenshot 2023-06-14 105508.png
ตารางรวมทุกโครงการ (2565)
 
Screenshot 2023-06-14 105708.png
หมายเหตุ : HC คือการพัฒนาทุนมนุษย์ IS คือการสร้างสังคมเสมอภาค GT คือการปฏิรูปภาครัฐ SA คือวาระพิเศษ
bottom of page