เกี่ยวกับเรา

ThailandFuture เป็น Social Enterprise ที่มีหน้าที่เป็นตัวเร่งและตัวรวม (Catalyst & Aggregator) ทรัพยากร ข้อมูล และผู้พิทักษ์อนาคตไทย ทุกเพศทุกวัย จากทุกสาขาอาชีพ ทุกขั้วความคิด ทุกแยกมุมบนโลกนี้ ให้เข้ามาใกล้ชิดกันจนเกิดเป็น broad-based movement ผ่านการ 
“ร่วมคิด-ร่วมทำ” นโยบายในรูปแบบใหม่เพื่ออนาคตไทยที่สดใสกว่า 

  • ผลักดันให้เกิดกระบวนการออกแบบ ทดลอง และแปรนโยบายสู่การปฏิบัติจริง บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน (evidence-based) และความใส่ใจผู้รับนโยบาย (user-centric)

  • เป็นแม่แรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและกลุ่มที่สามารถให้ความช่วยเหลือนั้นได้ เพื่อจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับการพัฒนาประเทศ